Felhasználási feltételek

A Hotelek.hu Kft. által működtetett, a http://www.hotelek.hu honlapon és egyéb kapcsolódó honlapokon (továbbiakban: „Honlap”) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználó, a Vendég, a Megbízó és a Szolgáltató jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan.

1. Fogalmak:

Szolgáltató: Magyar Turizmus Média Kft.;
székhelye: 7636 Pécs, Szaturnusz utca 133.;
cégjegyzékszáma: 02-09-083956;
adószáma: 26242301-2-02;
tárhely szolgáltató neve, székhelye, elérhetősége: Doclerweb Kft., 1101 Budapest, Expo tér 5-7., +3614323135

Megbízó: a szállásfoglalási rendszerben megjeleníteni kívánt szálláshely időszakos bérbeadására a hatályos jogszabályok értelmében jogosult személy.

Vendég: azon személy, aki a Szolgáltató szállásfoglalási rendszerének használatával a Megbízó szállását lefoglalja, illetve aki a Megbízó szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi, arra vonatkozó jogviszonyt létesít a Megbízóval.

Felhasználó: a Honlap azon felhasználója, látogatója, aki nem minősül Vendégnek.

Szerződés: a Szolgáltató és a Megbízó között a jelen ÁSZF 3.1 pontjában meghatározott folyamat során létrejövő szerződés.

Adminisztrációs Felület: a Szolgáltató által a Megbízó részére biztosított online felület, ahol a Megbízó (i) szerződést köthet a Szolgáltatóval; (ii) feltöltheti ajánlatait a Honlapra; (iii) megtekintheti az ajánlatával, illetve ajánlatának közzétételével kapcsolatos releváns információkat; (iv) megtekintheti a Vendégek vásárlásaira vonatkozó, Szolgáltatóval való elszámoláshoz kötődő információkat, a szerződéssel, számlaegyenlegével kapcsolatos adatokat.

Azonnali Foglalás: a Szolgáltató azon szolgáltatása, amely során a Vendég a Honlapon keresztül a Megbízó által előzetesen feltöltött és a Megbízó által kötelezően biztosítandó kontingens terhére foglal szállást, és amely foglalásról a Megbízó a foglalást követően e-mailben kap tájékoztatást.

2. A szerződés tárgya:

2.1 A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató megjeleníti a Megbízó szálláshelyét, továbbá biztosítja a rendszerébe beérkező foglalásoknak, illetve ajánlatkéréseknek a Megbízó részére történő továbbítását. A Megbízó saját maga adja meg és tölti fel a Szolgáltató rendszerébe a szálláshelyére vonatkozó fotókat, adatokat és információkat, amelyeket a Szolgáltató megjelenít.

2.2 A Megbízó megrendeli a Szolgáltatótól a szálláshelyének és ajánlatának a Honlapon történő megjelenítését és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások Szolgáltató általi elvégzését. A Megbízó a megrendelése keretében kifejezetten megbízza a Szolgáltatót azzal, hogy az ÁSZF-ben foglalt, az ajánlat közzétételéhez, illetve a Megbízó és a Vendég közti szerződéshez, illetve kommunikációhoz kapcsolódó tevékenységeket ellássa (pl.: ajánlatkérések, foglalások továbbítása, a foglalás elküldését igazoló üzenet).

2.3 A Megbízó a Szolgáltató által megjelölt szolgáltatásokat rendelheti meg a jelen ÁSZF mellékletét képező Díjszabályzatban rögzített ellenérték(ek) fejében. A Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott azon szolgáltatásokat nyújtja, amelyeket a Megbízó megrendelt.

2.4 Szolgáltató vállalja, hogy jutalék ellenében szállásfoglalási rendszere segítségével megjeleníti a Megbízó ajánlatát a Honlapon a Megbízó által az Adminisztrációs Felületre feltöltött adatok alapján és kezeli a Felhasználóktól beérkező foglalásokat és ajánlatkéréseket (alapszolgáltatás 10% + Áfa jutalék). Az ezen kívüli további szolgáltatások (kiemelt felületek, hírlevelek, stb.) nyújtásához a Megbízó külön megrendelése szükséges, amely szolgáltatások az oldalon megtalálható médiaajánlatban: http://hotelek.hu/dijszabalyzat-mediaajanlat-hoteleknek meghatározott külön díj mellett vehetők igénybe (egyéb szolgáltatások).

3. A Megbízó és a Szolgáltató közötti szerződés, a regisztráció menete:

3.1 A Megbízónak a Szolgáltató által megkért adatok megadásával be kell regisztrálnia a Honlapra. A Szolgáltató és a Megbízó közötti jogviszony létrejön, amennyiben a Megbízó a regisztrációhoz szükséges adatokat az Adminisztrációs Felületen kitölti. A Szolgáltató a Megbízó regisztrációját e-mail útján visszaigazolja, amely során a Megbízó részére a Honlap Adminisztrációs Felületéhez belépési jelszót küld. A Megbízó az Adminisztrációs Felületen megadott adatokat a Szolgáltató által e-mailben megküldött oldalon keresztül megerősíti és megadja a Szolgáltató által kért további adatokat, valamint a jelen ÁSZF-et és a Díjszabályzatot megismeri és elfogadja. A regisztrációval a Megbízó és a Szolgáltató között létrejön és hatályba lép a jelen ÁSZF-ben meghatározott tevékenységre vonatkozó szerződés.

3.2 A Szolgáltató a szolgáltatását közvetítő szolgáltatóként nyújtja. A Megbízó és a Szolgáltató közötti szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A Szerződés nyelve a magyar nyelv.

4. A Megbízó és a Vendég közötti jogviszony:

4.1 A Honlapon elérhető adatlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó a Megbízónál foglalhat szállást. A Szolgáltató a foglalás megtételét, illetve elküldését egy automatikus e-mail üzenetben igazolja vissza a Felhasználónak. Ezen üzenet nem minősül a Megbízó azon visszaigazolásának, amely a foglalás elfogadását jelenti.
4.2 Amennyiben a Megbízó visszaigazolja a Felhasználó foglalását, úgy közöttük a Megbízó szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó szerződés létrejön. A szerződés létrejöttét a Megbízó azon visszaigazolása (nyilatkozata) hozza létre, amely a foglalás elfogadását tartalmazza és amelyet Megbízó a Szolgáltató részére küld meg. A szerződés létrejön abban az esetben is, ha a Vendég a Megbízó által igénybe vett Azonnali Foglaláson keresztül foglal szabad helyet, amely esetben a foglalás elfogadásáról a Szolgáltató automatikus válaszüzenetet küld a Vendég részére.

4.3 A Szolgáltató kizárólag a Honlapon megjelenített szolgáltatásokat értékesítő Megbízó közvetítőjeként jár el. A Szolgáltató és a Vendég között nem jön létre szerződés, továbbá a Szolgáltató nem szerződő fél a Vendég és a Megbízó közötti szerződésben.

5. A Szolgáltató egyéb jogai és kötelezettségei:

5.1 A Szolgáltató jogosult a Vendégeket informálni arról, hogy az adott szálláshely vonatkozásában a Megbízó és a Vendég között jön létre jogviszony. A Szolgáltató tájékoztatási joga kiterjed arra is, hogy a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyból fakadó jogokról és kötelezettségekről tájékoztassa a Felhasználókat és Vendégeket. A Szolgáltató, vagy megbízottja egyebekben is jogosult kapcsolatba lépni a Vendéggel, illetve tőle információkat kérni a közvetítésével létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban.

5.2 A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, hogy a Felhasználók és a Vendégek írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket tehetnek a Megbízó szolgáltatásával kapcsolatban. A Szolgáltató jogosult a szálláshely igénybevételét követően a Vendég véleményét beszerezni és azt a Honlapon Megbízó előzetes hozzájárulása, beleegyezése nélkül bármikor, bármilyen időtartamban közzétenni.

5.3 A Szolgáltató jogosult a Megbízó által megadott e-mail-címre a saját, a Megbízótól különböző partnerei (harmadik személyek), illetve a Megbízó(i) szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni.

5.4 A szállásfoglalások elősegítése és a Megbízó szálláshelyén történő Vendég foglalások növelése érdekében a Szolgáltató jogosult saját belátása szerint a Megbízó által az Adminisztrációs Felületen a Honlapra feltöltött szálláshelyet, illetve az ezzel kapcsolatos adatok és információk (ide értve bármely fotót, illusztrációt, szöveget is) egészét, vagy azok bármely részét az általa meghatározott módon és tartamban a nyilvánossághoz közvetíteni, megjeleníteni, népszerűsíteni, reklámozni. A Megbízó ezen cselekményekre, illetve felhasználásokra kifejezetten feljogosítja a Szolgáltatót, ide értve a jogi oltalomban részesülő és/vagy részesíthető megjelölések, ábrák, fotók, képanyagok, stb. felhasználást is. A Szolgáltató így különösen jogosult a Megbízó szálláshelyét, vagy annak bizonyos, a saját rendszerében szereplő ajánlatát, bármilyen módon (online és offline felületeken is) hirdetni, megjeleníteni. A Szolgáltató joga kiterjed arra, hogy a Megbízó által az Adminisztrációs Felületre feltöltött információt a Honlapon kívül más honlapokon, így különösen kereső és közösségi honlapokon is megjelenítse.

5.5 A Szolgáltató köteles a Felhasználóknak a Honlapon keresztül érkező ajánlatkéréseit és az Azonnali Foglalásokat a Megbízó részére továbbítani.

5.6 A Szolgáltató a Honlap szolgáltatásaihoz kapcsolódóan és a Felhasználók és Vendégek kérdéseinek megválaszolása céljából telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálat Szolgáltató általi működtetése nem mentesíti a Megbízót a kötelezettségeinek teljesítése alól.

6. A Megbízó egyéb jogai és kötelezettségei:

6.1 A Megbízó jogosult arra, hogy az ajánlata a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint megjelenjen a Honlapon és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vegye. A Megbízó jogosult, egyben köteles az Adminisztrációs Felület használatára. A Megbízó köteles az Adminisztrációs Felületen keresztül megtenni mindazon cselekményeket, amelyek megtételét az ASZF előírja.

6.2 A Megbízó köteles a Szolgáltató részére a Díjszabályzat szerinti ellenértéket megfizetni.

6.3 A Megbízó köteles a valóságnak megfelelően, jogszerűen és harmadik személyek jogainak megsértése nélkül feltüntetni az Adminisztrációs Felületen a szálláshelyére vonatkozó fotókat, adatokat, információkat. A Megbízó vállalja és szavatolja, hogy minden olyan adatot és információt az előírt módon megad, amely jogszabályi előírás, vagy hatósági rendelkezés okán kötelező és egyebekben is feltüntet minden olyan releváns információt, ami a Felhasználó és a Vendég megalapozott döntéséhez szükséges. A Megbízó köteles az Adminisztrációs Felületen a szálláshely minőségi kategóriáját a valóságnak megfelelően beállítani. A Szolgáltatónak joga van a tudomására jutott hibás adatokat javítani és a Megbízó szerződését felmondani, amennyiben ismételten valótlan, illetve jogsértő adatokat ad meg az Adminisztrációs Felületen.

6.4 A Megbízó sem az Adminisztrációs Felületen, sem a Szolgáltató rendszerén keresztüli kommunikációjában, sem egyéb módon nem adhat meg olyan adatot, információt, és elérhetőséget, amelyek a vele való kapcsolatfelvételre alkalmasak (telefonszám, email cím, webcímek, linkek, stb.), továbbá más módon sem ösztönözheti a Felhasználót és a Vendéget a vele történő közvetlen kapcsolatfelvételre. A Megbízó az általa a Honlapon megjelenített szálláshelyre a Szolgáltató rendszerén keresztül érkezett foglalást, ajánlatot kizárólag a Szolgáltató rendszerén keresztül jogosult jóváhagyni, elfogadni. A jelen pontban meghatározott kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A Szolgáltató a jelen pontban meghatározott módon történő szállásfoglalás esetén is jogosult Megbízótól a Díjszabályzatban szállásfoglalás esetére meghatározott jutalékra.

6.5 A Megbízó köteles az érdekkörében felmerült, a szerződésszerű teljesítést kizáró vagy korlátozó technikai problémákról, így különösen az Internetkapcsolat tartós, vagy időszakos (egy munkanapot várhatóan elérő, vagy meghaladó) hiányáról, továbbá más, a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét akadályozó tényező felmerüléséről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, azzal, hogy az értesítés elmaradásából eredő károkat saját maga köteles viselni.

6.6 Amennyiben a Megbízó a lefoglalt szállást a Vendég részére bármely okból nem tudja szolgáltatni, köteles a Vendég részére helyettesítő szolgáltatásként ugyanolyan, vagy – a Vendég részére többletfizetést nem eredményező – magasabb színvonalú szálláshelyet biztosítani azzal, hogy a felmerülő többletköltség (így különösen a Vendégnél esetlegesen felmerült és igazolt járulékos kiadás (pl. utazási többletköltség)) a Megbízót terheli és azt nem jogosult sem a Vendégre, sem a Szolgáltatóra terhelni. A Megbízó köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót, ha a Vendég felé vállalt eredeti szerződéses kötelezettséget nem tudja teljesíteni.

6.7 A Megbízó köteles a Szolgáltató rendszerén keresztül érkező megkeresésre egy munkanapon belül reagálni. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Vendég igényét a Megbízó előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan visszautasítani és a Vendég részére más szálláshelyeket ajánlani. Amennyiben a Megbízó két alkalommal az egy munkanapos határidőt elmulasztja, úgy a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6.8 A Megbízó köteles minden időpontra és az ajánlatának minden elemére vonatkozóan bármely felületen (más szolgáltató rendszerében, és/vagy saját, vagy más honlapján, és/vagy bármely más egyéb platformon /online és offline/, különösen a Szolgáltató szempontjából konkurens szálláskereső portálokon és kuponos oldalakon) feltüntetett legalacsonyabb árat, illetve akciót feltüntetni a Szolgáltató Honlapján is. A Megbízó köteles a Honlapon közzétett ajánlatában azonos árat meghatározni, mint amilyet egyébként, az egyéb hivatalos árlistájában alkalmaz, illetve mindenkor meghirdet. Megbízó kötelezettségének megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve választása szerint a szolgáltatását felfüggeszteni. A Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa a Szolgáltatónak fizetendő ellenérték mértéke ezen vállalására is tekintettel került az adott mértékben megállapítva, továbbá a Szolgáltató a Megbízó ezen vállalására is tekintettel biztosítja azt a szolgáltatást, amelyet a jelen ÁSZF meghatároz.

6.9 Amennyiben Megbízó az Azonnali Foglalás szolgáltatást veszi igénybe, abban az esetben köteles a tényleges szabad kapacitásait folyamatosan aktualizálva nyilvántartani az Adminisztrációs Felületen.

6.10 A Szolgáltató a Megbízó részére az Adminisztrációs Felületre belépéshez szükséges jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani. A jelszó titkosságának megőrzéséről a Megbízó köteles gondoskodni.

6.11 Megbízó köteles tartózkodni olyan eszköz használatától, amely a Honlap, illetve az Adminisztrációs Felület üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap rendeltetésszerű működését. A Megbízó az Adminisztrációs Felületet csak maga használhatja, illetéktelen harmadik személynek ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. A Megbízó köteles a Szolgáltatótól kapott jelszót bizalmasan kezelni.

6.12 A szállásfoglalási rendszerben a Megbízó szálláshelyének megjelenítéshez, a szálláshelyre vonatkozó információk aktualizálásához, a Vendéggel a Szolgáltató rendszerén keresztüli kapcsolattartáshoz, továbbá a Vendég és Megbízó közötti szerződés létrejöttéhez a Megbízó aktív és tevőleges cselekménye, illetve közreműködése szükséges. A Megbízó a szálláshelyére vonatkozó fotókat, adatokat, információkat az az Adminisztrációs Felületen keresztül jogosult és köteles megadni. A Megbízó vállalja, hogy a foglalásokhoz szükséges valós és mindenkor aktuális információkat megadja, feltünteti, különös figyelemmel a foglalási szabályokra, árakra, továbbá a szabad, illetve teltházas időszakok feltüntetésére.

6.13 A Megbízó a Szolgáltató szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit a Szolgáltató székhelyére címzett levélben, vagy a Szolgáltató által megadott elektronikus elérhetőségeken keresztül közölheti. A Megbízó a Szolgáltató hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. szerinti szavatossági igényekkel élhet azzal, hogy a Szolgáltató felelőssége a jelen ÁSZF-ben meghatározottaknak megfelelően korlátozott.

6.14 A Szolgáltató jogosult egyoldalú döntése alapján jelzős címeket (pld.: Kiváló szálláshely logó) létrehozni és az általa meghatározott kritériumokat teljesítő, illetve általa kiválasztott Megbízókat feljogosítani azok használatára. A Megbízó ezeket a címeket a jogosítás visszavonásáig használhatja, illetve tüntetheti fel. Külön visszavonás hiányában a címek használatára vonatkozó jogosítás a felek jogviszonyának megszűntével automatikusan megszűnik, amely esetben a Megbízó haladéktalanuk köteles a cím használatával felhagyni, köteles azt eltávolítani az általa, vagy érdekében működtetett weboldalról, továbbá bármely kommunikációs felületről, függetlenül a tárgyi információ adathordozójának a formájától.

7. Szálláshely-foglalás, visszaigazolás lemondás esetén követendő eljárás:

7.1 A Vendég a szálláshely foglalási rendszert a vonatkozó jogszabályok mellett használhatja, azon ajánlatot kérhet, vagy szállásfoglalást kezdeményezhet.

7.2 A Szolgáltató jogosult a Megbízó által még meg nem válaszolt ajánlatkérések, foglalások, és más egyéb, a rendszer működéséhez szükséges információval a Vendéget telefonon, sms-ben, vagy bármilyen egyéb, a Honlapon keresztül rögzített kapcsolattartásra alkalmas eszköz útján keresni.

7.3 Azonnali Foglalás esetén a Vendég foglalását követően a Megbízó közvetlenül a foglalást igazolja vissza, amely cselekmény létrehozza a Vendég és a Megbízó közötti szerződést.

8. Nyereményjáték, Hotelek.hu utalvány:

8.1 A Szolgáltató – amennyiben valamennyi szükséges engedéllyel rendelkezik – jogosult arra, hogy a Honlapon nyereményjátékokat szervezzen. A nyereményjátékokkal összefüggésben a Szolgáltató és a Megbízó külön megállapodást köthetnek.

8.2 A Szolgáltató jogosult a Felhasználók és Vendégek részére azonosító kóddal ellátott, meghatározott összegre vonatkozó Hotelek.hu utalványt kiállítani és értékesíteni. Az utalvány az azon megjelölt érvényességi idő alatt – a Honlapon való foglalás útján – a Megbízó és a Vendég között létrejövő szerződéses szolgáltatások részben, vagy egészben történő kiegyenlítésére használható fel. Az utalványt a Vendég az általa megválasztott szálláshelyen való tartózkodásra válthatja be. A Vendég az általa meghatározott foglalás alkalmával a kód megadásával rendelkezik arról, hogy az érintett szolgáltatás tekintetében az utakványt fel kívánja használni. A Megbízó az utalvány alapján végzett foglalásokat a jelen ASZF szerint igazolja vissza a Vendég részére. Az utalvány a Vendég és a Megbízó közötti szerződés létrejöttével – a Megbízó és a Szolgáltató közötti elszámolási rend szerint – beváltottnak minősül. A Megbízó és a Vendég között létrejövő szerződéskötés menetére, továbbá a Megbízónak a Vendéggel szembeni jogaira és kötelezettségeire, az az utalvány beváltására és az abból folyó fizetési kötelezettségekre a jelen ÁSZF-ben meghatározottak az irányadóak. A felek eltérő és kifejezett megállapodása hiányában a Megbízó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten megbízza a Szolgáltatót azzal, hogy az ÁSZF szerint váltsa be a Vendégnek a Szolgáltatótól vásárolt utalványát amennyiben a Vendég a Megbízóval való szerződéskötéséhez kapcsolódóan az utalványt fel kívánja használni. A beváltott utalvány névértéke a Megbízó és a Vendég közötti szerződéses szolgáltatás árába beszámít.

8.3 Az utalvány névértéken kerül beváltásra. Egy utalvány több részletben történő beváltására, vagy árkülönbözet visszaigénylésére nincs lehetősége a Vendégnek. Amennyiben az utalvány névértékét meghaladja a Vendég által megvásárolt szolgáltatás értéke, úgy az árkülönbözetet egyéb, a Megbízónál lehetséges fizetési mód útján a Vendég közvetlenül a Megbízó felé rendezi.

8.4 A Megbízó részére a Szolgáltató téríti meg a beváltottnak minősülő utalvány névértékének megfelelő összeget. A Szolgáltató jogosult az utalvány ellenértékét a részére fizetendő esedékes díj összegébe beszámítani. Abban az esetben, amennyiben a Megbízónak az adott havi elszámolási időszakban a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettsége kisebb, mint a Szolgáltató által az utalványok ellenértékeként fizetendő összeg mértéke, úgy a Szolgáltató a beszámítás után fennmaradó összeget a tárgyhót követő hónap 30. napjáig átutalás útján fizeti meg a Megbízó részére.

9. Honlapon megjelenő ajánlatok sorrendjének meghatározása:

9.1 A Szolgáltató egyoldalú döntése alapján jogosult olyan feltételrendszert meghatározni, amely a Megbízónak a Honlapon megjelenő ajánlatának, illetve más Megbízók ajánlatainak a Honlapon megjelenő sorrendjét meghatározza, illetve előre meghatározott kritériumok alapján befolyásolja a sorrendet. A rendszer a Szolgáltató által meghatározott kritériumok mentén valamennyi Megbízóra egységesen vonatkozik. Ilyen kritériumok lehetnek különösen: (i) a Megbízó által fizetett (fizetendő) jutalék mértéke; (ii) a Megbízó által a Honlapra feltöltött ajánlatok látogatóinak száma; (iii) a Megbízó által a Honlapra feltöltött ajánlatok foglalásainak száma; (iv) a Megbízó szálláshelyére a Honlapon keresztül történt foglalások száma és a lemondások aránya; (v) a Vendégek értékeléseinek pontszáma; (vi) a Vendégeknek a Megbízó szolgáltatásával kapcsolatosan tett panaszainak száma és jellege; és (vii) a Megbízó fizetési fegyelme. A Megbízó a sorrendet létrehozó rendszerrel és a sorrenddel szemben kifogást nem emelhet, igényt nem terjeszthet elő, illetve nem érvényesíthet.

10. Jutalék, egyéb díjak és fizetési feltételek:

10.1 A Megbízó a Szolgáltató szállásfoglalással kapcsolatos szolgáltatásáért jutalékot köteles fizetni, amelynek alapja a Szolgáltató által nyújtott online szállásfoglalási rendszeren keresztül a Megbízó Honlapon keresztül akár meghirdetett, akár Azonnali Foglalással, akár kiajánlást követően megvalósult, azaz a Vendég által igénybe vett szolgáltatásainak a bruttó ellenértéke. A jutalék a Szolgáltató szolgáltatásának a díja. Amennyiben a felek megállapodása alapján a Megbízó – a Szolgáltató alapszolgáltatáson túli egyéb szolgáltatása fejében (például találati listán belüli helyezés javítása) – a meghatározott jutalék mértékénél magasabb jutalékot fizet a szolgáltatónak, úgy az elszámolás alapját ezen magasabb jutalékszint képezi.

10.2 A jutalék és az egyéb szolgáltatások díjának mértékét a Díjszabályzat tartalmazza. A Szolgáltató az általa közvetített szállások jutalékáról havonta utólag, míg az egyéb szolgáltatások díjáról a szolgáltatás megrendelését követően azonnal számlát küld a Megbízónak. A jutalék és az egyéb szolgáltatások díjának mértékét a Megbízó a Díjszabályzat elfogadásával fogadja el, melyről a Szolgáltató a regisztrációt megerősítő e-mailben is tájékoztatást ad, valamint a jutalékok és díjak mértéke az Adminisztrációs Felületen is elérhető. A fizetés bankátutalással és bankkártyával teljesíthető. Bankátutalással történő fizetés a Szolgáltatónak a jelen ASZF-ben meghatározott bankszámlaszámára történik. Bankkártyás fizetési lehetőséget a Szolgáltató az Adminisztrációs Felületen biztosít.

10.3 Szolgáltató akként nyilatkozik, hogy amennyiben a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény „Ratv.”) szerint Interneten közzétett reklám közzétevőjének minősülne, abban az esetben a Rtav. szerinti adókötelezettség őt nem terheli, adóbevallási és adófizetési kötelezettségnek nem kell eleget tennie, így ilyennek nem is tesz eleget. Amennyiben a Ratv. alapján adókötelezettség merülne fel, úgy annak a Megbízó köteles eleget tenni és azt nem jogosult a Szolgáltatóra hárítani.

10.4 A jutalék és az egyéb szolgáltatás díja a Szolgáltató bankszámláján való jóváírás napján minősül megfizetettnek.

10.5 A Számlázás módja: elektronikus számla. A Megbízó, az elektronikus számlát az saját felhasználó nevével jelszavával belépve az admin rendszer számlázás menüpontja alól köteles letölteni.

10.6 A Szolgáltatót a Megbízó szerződésszegése esetén – az ebből kifolyólag közölt esetleges felfüggesztéssel, vagy rendkívüli elmondás mellett is – kötbér jogcímén azon jutaléknak a kétszerese illeti meg, amelytől a rendszer Megbízó általi megkerüléséből kifolyólag elesett. A Szolgáltató a kötbért meghaladó kárát is jogosult a Megbízóval szemben érvényesíteni.

10.7 A Megbízó esetleges túlfizetése esetére a Szolgáltatótól kamatot nem követelhet.

10.8 A Megbízó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben felmerülő pénzköveteléseinek, vagy bármely egyéb követeléseinek a jutalékba, egyéb díjba, vagy a jelen ÁSZF és a Szerződés alapján a Szolgáltató részére teljesítendő bármely egyéb kifizetésbe való beszámítására. Szolgáltató és Megbízó a Ptk. 6:49. § – 6:52. §-ai (beszámítás) alkalmazását a jelen ÁSZF és a Szerződés vonatkozásában kizárják.

11. Fizetési késedelem:

11.1 A Megbízó a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles teljesíteni. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató havonta a mindenkori jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A Szolgáltató a Megbízó késedelmes, vagy nem fizetetése esetén, az igényérvényesítése teljes költségét jogosult a Megbízóra terhelni, aki annak megfizetésére is köteles.

11.2 A Szolgáltató a Megbízó fizetési kötelezettsége megsértése esetén – eltérő és kifejezett megállapodás hiányában – a Szolgáltató számláján megjelent fizetési határidő utolsó napját követő 30 nap eredménytelen eltelte esetén jogosult a Megbízó valamennyi ajánlatát a Megbízó előzetes értesítése és hozzájárulása nélkül törölni a Honlapról és felfüggeszteni a Vendégek Megbízó szálláshelyére vonatkozó foglalását, illetve a Vendégek ajánlatainak továbbítását. Az esetleges korlátozások a fizetési kötelezettség teljesítéséig maradnak érvényben. A Szolgáltató jogosult a Díjszabályzatban meghatározott mértékű díj előzetes megfizetéséhez kötni a Megbízó ajánlatainak Honlapon való újraaktiválását. Amennyiben a Megbízó a korábbi megrendeléseket nem, vagy késedelmesen fizetette meg Szolgáltató részére, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a Megbízó újabb regisztrációs igényét és megrendelését visszautasítani.

11.3 A Megbízó fizetési kötelezettségének megszegése esetén a Szolgáltató a Megbízó előzetes értesítése és hozzájárulása nélkül jogosult követelése érvényesítésére harmadik személynek megbízást adni és ennek érdekében a Megbízó valamennyi, Szolgáltatónál rendelkezésre álló adatát a harmadik személy részére átadni.

12. Adatvédelem, titokvédelem és személyiségi jogok védelme:

12.1 Amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a Vendégek és/vagy Felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként kezelnek minden az ÁSZF szerinti jogviszony kapcsán tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot. Az üzleti titkok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezések hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre is.

12.2 A Megbízó az ÁSZF szerinti tevékenysége, így különösen az adatfeltöltése során – és bármilyen az Adminisztrációs Felületen végezhető tevékenységei során – köteles a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni és köteles tartózkodni a harmadik személyek személyiségi és szerzői jogainak megsértésétől.

12.3 A Szolgáltató jogosult a Megbízó által az ÁSZF szerint a felek között létrejött jogviszonnyal, továbbá a szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak, fotóinak és információinak a tárolására, kezelésére, a szolgáltatásai működtetése érdekében való használatára (pl. számlázás, kapcsolattartás, azonosítás). A Megbízó a Szolgáltató hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és arra feljogosítja a Szolgáltatót tekintettel arra, hogy ezen cselekmények megtétele a szolgáltatás nyújtásához szükségesek.

12.4 A szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak elteltével törli a Megbízó adatait az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a vonatkozó jogszabályok szerinti elévülési időn belül megőriz. Ezen adatok kezelésére a Szolgáltató a fentiek szerint jogosult.

12.5 A Megbízó a foglalás lemondása esetén a foglalási adatokat törölni köteles. A Megbízó köteles a Vendég adatait (beleértve a Megbízó által önállóan felvett adatokat) a jogszabályi keretek között és a jelen ÁSZF-ben meghatározott mértékig és célokhoz kötötten és a szükséges mértékben kezeli.

12.6 Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, a Vendégeket és a Megbízókat, hogy a Honlap használatát követő programot (‘cookie’) alkalmazhat, amely során a Honlapra látogató személy merevlemezére a böngészőjén keresztül egy információs fájl kerülhet, ami azonosítja a felhasználót a Honlapra való következő látogatása alkalmával. A Felhasználók, a Vendégek és a Megbízók a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszik és hozzájárulnak az ilyen és ehhez hasonló számítástechnikai eszközöknek a Honlap használatához kapcsolódó alkalmazásához.

12.7 A Felhasználók és a Vendégek a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszik és hozzájárulnak, hogy a Honlapon megadott adataikat (beleértve a bankkártyájuk adatait is) a Szolgáltató a Megbízó részére továbbítsa. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, a Vendégeket és a Megbízókat arról, hogy a bankkártya-adatok megismerésére a Szolgáltató nem jogosult és a számítástechnikai rendszer sajátosságaiból eredően nem is képes. A bankkártya-adatok a Szolgáltatónál nem kerülnek rögzítésre, tárolásra. A Szolgáltató a bankkártya-adatokkal való esetleges visszaélésekből eredő felelősségét a Felhasználókkal, a Vendégekkel és a Megbízókkal szemben egyaránt kizárja a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

13. Szerzői jogok

13.1 A Honlapon megjelenített tartalomra vonatkozóan – ide nem értve a Megbízó által feltöltött tartalmakat – a Szolgáltató kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók felvagy hasznosíthatók.

13.2 A Honlapra a Megbízó által, vagy érdekében feltöltött tartalmakat – eltérő megjelölés hiányában – a Szolgáltató a Megbízó szellemi alkotásaként kezeli. A Megbízó a feltöltéssel szavatolja, hogy a tartalom felhasználására jogosult, az harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, vagy veszélyezteti. A Megbízó szavatosságvállalása kiterjed arra is, hogy az általa feltöltött bármely tartalmat és megjelölést a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatáshoz szükséges mértékben felhasználhatja.

14. Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése:

14.1 A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatása révén a Megbízó szerződést köt a Felhasználókkal, illetve, hogy szerződést köt meghatározott számú Felhasználóval. A Szolgáltató nem tartozik eredményfelelősséggel a Megbízó felé. Az eredmény elmaradásával összefüggésben a Megbízó semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így különösen kártalanítás, kártérítés, azon belül biztatási kár és elmaradt haszon jogcímén sem. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget a szálláshely megjelenítéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben a Megbízó hiányosan tölti fel, illetve adja meg a szálláshelyével kapcsolatos adatokat, információkat, vagy a megjelenítés jogszabályba, vagy a jelen ÁSZF-be ütközik.

14.2 A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Vendég által a Megbízónak, vagy harmadik személyeknek okozott károkért, így különösen a szálláshely tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételinek megsértéséért.

14.3 A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználó és/vagy a Vendég, vagy harmadik személyek által a Megbízóval szemben érvényesített igényéért. Kizárólag a Megbízó felelős a szálláshely tényleges tulajdonságaiért, az általa a Honlapra feltöltött adatok helyességéért és teljességéért, valóságáért, az adatok hiányosságáért, vagy fogyatékosságáért, továbbá a megadott adatoktól való utóbbi eltérésekért. Kizárólag a Megbízó felelős a téves ajánlatokból és visszaigazolásokból eredő igényekért. A Megbízó felelősségi és helytállási kötelezettségének a körébe esik az is, ha az Adminisztrációs Felületen magadott, illetve megadni vállalt adatokhoz és/vagy paraméterekhez képest (amire tekintettel a Vendég a foglalását megtette, illetve a Vendég és a Megbízó között a szerződés létrejött) utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a Megbízó az Azonnali Foglalással kapcsolatos kontingens-biztosítási kötelezettségének nem, vagy nem maradéktalanul tesz eleget.

14.4 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megbízóval és harmadik személyekkel szemben kizárja a felelősségét a Megbízó által a Honlapra feltöltött tartalomnak a Megbízó érdekkörében felmerült okból történő, az ÁSZF és/vagy a Szerződés megszegése miatti eltávolítása, illetve az Adminisztrációs Felülethez való hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett kárért, vagy bármely igényért.

14.5 A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett károkért, így különösen az Internet hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okozta károkért.

14.6 A Szolgáltatónak a jelen ÁSZF és a Szerződés teljesítésével kapcsolatos, abból eredő vagy ahhoz kapcsolható mindennemű polgári jogi felelőssége a Ptk. 6:152. §-a és 6:526. §-a szerint engedélyezett keretek között korlátozott. Ennek megfelelően a Szolgáltató a jelen ÁSZF és a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan, vagy annak következtében akár harmadik személyek, akár a Megbízó oldalán bekövetkező bármilyen kár megtérítéséért való felelőssége (ide nem értve a szándékosan, továbbá az emberi életet, testi épséget, valamint egészséget megkárosító szerződésszegésért és károkozásért való felelősséget) azon szolgáltatással kapcsolatban számított jutalék, illetve egyéb díj mértékéig korlátozott, amely Szolgáltató általi teljesítése alapot adott a kárigény előterjesztésére. Ez a felelősségkorlátozás kiterjed a Szolgáltató által szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre is, valamint magában foglalja a Szolgáltatóra alkalmazandó jogszabály, illetve szavatossági kötelezettség megszegéséből eredő kárigényekért való helytállást is, bármely módon is keletkezzen az alapul szolgáló kárigény.

15. A Szerződés időtartama, módosítása és megszűnése:

15.1 A jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokra vonatkozóan a Szolgáltató és a Megbízó között határozatlan időtartamra jön létre a Szerződés.

15.2 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et, illetve a Díjszabályzatot bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően közzéteszi a Honlapon, illetve e-mailben megküldi a Megbízó részére. A módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatás további igénybevétele a módosított ÁSZF Megbízó általi elfogadásának minősül. Amennyiben a Szolgáltató módosítja a jelen ÁSZF-et, illetve a Díjszabályzatot és azt a Megbízó nem fogadja el, úgy a Megbízó rendes felmondás útján felmondhatja a Szerződést. A felmondásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell azt, hogy a Megbízó a Szerződést felmondja.

15.3 A Szerződés megszűnik a a Szolgáltató és a Megbízó közös megegyezésével, rendes felmondással és rendkívüli felmondással.

15.4 Mind a Szolgáltató, mind a Megbízó jogosult a Szerződést rendes felmondással, legalább 15 napos felmondási idővel indokolás nélkül megszüntetni a másik félhez intézett nyilatkozattal. A felmondási jog nem korlátozza a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben meghatározott, szolgáltatás felfüggesztésére vonatkozó jogosultságát.

15.5 Mind a Szolgáltató, mind a Megbízó jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal indokolással felmondani, amennyiben a másik fél valamely ÁSZF-ben, vagy szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi. Az azonnali hatályú felmondást megalapozza az egyszeri lényeges kötelezettségszegés is.

15.6 A Szolgáltató a követelése érvényesítése mellett megtagadhatja a Megbízó ajánlatának a Honlapon való közzétételét, illetve törölheti a már közzétett ajánlatot, valamint azonnali hatállyal felmondhatja a Megbízóval kötött szerződést, amennyiben a Megbízó valamely, az ÁSZF-ben vagy a Szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi. Így különösen, a Szolgáltató jogosult az azonnali hatályú felmondásra, amennyiben a Adminisztrációs Felületre, vagy a Honlapra a Megbízó által feltöltött tartalom: (i) jogszabályba ütközik; (ii) hiányos, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, teljesíthetetlen; (iii) sérti, vagy sértheti harmadik személyek személyiségi jogait; (iv) nem tartalmazza azokat a minimális adatokat, amelyek a Felhasználó megalapozott döntésének meghozatalához szükségesek; (v) a Szolgáltató megítélése szerint a Honlap, illetve a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes; (vi) a Szolgáltató megítélése szerint a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, (vii) technikai, illetve terjedelmi okokból nem teljesíthető (viii) azt bármilyen hatóság, vagy egyéb harmadik személy kifogásolta, illetve az adott tartalommal kapcsolatban hatósági eljárás indult.

15.7 A Szerződés bármely okból való megszűnést követően a Szolgáltató és a Megbízó kötelesek elszámolni egymással.

16. További rendelkezések:

16.1 A Megbízó amennyiben kiemelt hirdetési felületet vásárol (főoldal kiemelések, hírlevelek, stb.) a vonatkozó jogszabályok szerint reklámnak minősül.

16.2 A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy az Adminisztrációs Felületre, illetve a Honlapra a Megbízó által feltöltött tartalmakat a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében átalakítja, ezért a Megbízó köteles meggyőződni arról, hogy az általa feltöltött tartalmak minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

16.3 A Honlap egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősülnek.

16.4 A jelen ÁSZF-el és a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok a felek által a Honlapon, illetve az Adminisztrációs Felületen kapcsolattartás céljára megadott e-mail útján is érvényesen megtehetőek. A Szolgáltató és a Megbízó joghatályos nyilatkozatnak tekint minden olyan üzenetet, ami a másik fél által megadott e-mail címről érkezik, illetve amelyet oda küldenek.

16.5 Amennyiben a Megbízó rendelkezik általános szerződési feltételekkel, az nem alkalmazható a jelen ÁSZF-re vonatkozó szolgáltatásokra és az nem válik a Szerződés részévé. A Szolgáltató és a Megbízó a Ptk. általános szerződési feltételek ütközésére vonatkozó 6:81. §-ának alkalmazását kizárják.

A szolgáltató adatai:
Cégnév: Hotelek.hu Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.
Adószám: 24678708-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-176929
Bankszámlaszám: 11713081-20016320
Ügyfélszolgálat: info@hotelek.hu
Weboldal: www.hotelek.hu